<新闻>| <新闻>
<新闻> <新闻> <新闻> <新闻> <新闻>

buyer inquiry

 
     
 
[PK] Manual compressed earth block machine

 
  Buy Manual compressed earth block machine/ manual fly ash brick making machine.

Quantity :
Price:

该买家已加入速样通,欢迎在线报价,遇到问题? qq 3074809980
 
   
 
quotes log
 7-19Veyon Trading

还不是会员, <新闻> ! 可免费联系最多10个买家!
已经是会员? (含跨国采购网会员) <新闻> 联系买家.

<新闻>
qq用户请在登录成功提示页,选择"4.速样通",返回后刷新本页。


 
 

<内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容><内容>